Procedura rejestracji badań

Wiele ostatnich badań oraz metaanaliz (np. Open Science Collaboration, 2015) pokazuje, że psychologia zmaga się z problemem wiarygodności metodologicznej. Głównymi przyczynami tego problemu jest uleganie przez badaczy tendencyjnościom publikacyjnym wynikającym przynajmniej częściowo z polityki wydawców publikacji oraz systemu ocen osiągnięć akademickich. Jednym zes sposobów zapobiegania niektórym rodzajom takich tendencyjności jest procedura rejestracji badań przed ich publikacją.

Możliwość rejestracji badań obejmuje artykuły z badań empirycznych. Rejestracja badań gwarantuje publikację wyników badań zgłoszonych przed ich przeprowadzeniem, pod warunkiem że zostaną przeprowadzone zgodnie z zadeklarowaną i zaakceptowaną przez recenzentów procedurą. Rejestracja i publikacja zarejestrowanego artykułu przebiega w opisany poniżej sposób.

  1. Zgłoszenie do Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica wprowadzenia teoretycznego, hipotez oraz opisu metody badawczej i analizy statystycznej, jakie zostaną zastosowana w badaniu. Pierwszą część artykułu należy przysłać przed przeprowadzeniem badań.
  2. Zgłoszona cześć pracy zostaje wysłana do pierwszej, podwójnie ślepej, recenzji, której celem jest ewaluacja wagi problemu badawczego i zgodności z profilem czasopisma oraz zasadności hipotez i trafności metody badawczej i narzędzi analitycznych. Jeżeli recenzja jest pozytywna, artykuł zostaje przyjęty do publikacji niezależnie od wyników badania, pod warunkiem zgodności badania z opisem w zgłoszonej na tym etapie części.
  3. Przysłanie do czasopisma całości artykułu, zawierającej opis rzeczywiście zastosowanej metody, analizę wyników, oraz dyskusję.
  4. Artykuł zostaje wysłany do drugiej, podwójnie ślepej, recenzji, której celem jest wyłącznie określenie, czy: (a) zastosowana metoda jest zgodna z zadeklarowaną w pierwszej części, (b) analiza wyników jest poprawna i zgodna z zadeklarowaną w pierwszej części, oraz (c) czy wnioski wyciągnięte z wyników są poprawne.
  5. Jeżeli artykuł spełnia powyższe kryteria, zostaje przyjęty do druku w czasopiśmie. W artykule zostaje umieszczona informacja o tym, że opisane w nim badania zostały zarejestrowane przed ich przeprowadzeniem.

Artykuły należy przysyłać na adres aapcsp@gmail.com.

Linki